حسابان وب

مرور برچسب

هزینه سفر

بخشنامه ۹۰۶۰/۲۱۰ مورخ۸۷/۲/۸(افزايش نصاب هزينه سفر وفوق العاده ماموريت مديران موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتها)

تصويب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 19/1/87 وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص افزايش نصاب هزينه سفر وفوق العاده مسافرت مديران، بازرسان وکارکنان به خارج از…