نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

هزینه از نظر مالیاتی جهت پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م