حسابان وب

مرور برچسب

هزينه قابل قبول ورزش

آيين‌نامه اجرايي ماده(۱۶۹)قانون برنامه سوم توسعه(۲۷۹۶۰ت‌۳۳۴۱۱هـ ۱۳۸۴.۰۵.۰۸فضاهاي ورزشي)

آيين‌نامه اجرايي ماده (169) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي…