حسابان وب

مرور برچسب

نکات اساسي درخصوص ماليات بر درآمد اتفاقي

دانستني هاي مالياتي (قسمت يازدهم) نکات اساسي درخصوص ماليات بر درآمد اتفاقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين بخش از سلسله دانستني ها سعي خواهيم کرد شما موديان محترم را با مواد مربوط به درآمدهاي اتفاقي قانون ماليات هاي مستقيم آشنا نمائيم.