نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نوبت کار

اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار

کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و یا ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند ، غیر نوبت کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵…