حسابان وب

مرور برچسب

نمونه صورتحساب حمل

بخشنامه۶۳۴۳۰ م ۸۸/۸/۱۶(اجراي ماليات برارزش افزوده ونمونه صورتحساب حمل ونقل جاده اي کالا)

تصوير دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده اي کالا به انضمام تصوير نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.