مرور برچسب

نكات ماليات مشاغل

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهارم) نکات اساسي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴  آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي…

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهاردهم) فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. در حال حاضر ماليات به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي دولت ها بخصوص در کشورهاي توسعه…

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهارم )نکات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و…