مرور برچسب

نقل و انتقال چک های جدید

نقل و انتقال چک های جدید در صورت ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است

 نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید، در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد ندارد.