نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نقل و انتقال املاکي در وثيقه بانکها

بخشنامه ۵۹۸۹/۲۳۰/د مورخ۹۰/۲/۲۸(نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

به قرار اطلاع برخي از واحدهـاي مالياتي مفـاد بـخشنـامه هاي شماره 6970/187/5/30 مورخ 16/2/1368، 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/1369 و 43694 مورخ 11/10/1376 مـعاون وقـت درآمـدهـاي…