مرور برچسب

نرخ ماليات حقوق اعضاي علمي

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱(چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به اعضای…

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی - درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۸…

بخشنامه ۱۰۳۷۸ /۱۹۰۸/۲۱۱ م ۸۴/۶/۱(نرخ ماليات حقوق اعضاي هيأت علمي وکادر دانشگاهي)

چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق اعضاء هيات علمي و کادر اداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي سوالاتي مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه متذکر…