مرور برچسب

نرخ قطعي ماليات حقوق 90

بخشنامه ۱۶۱۸/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱/۲۲(اجراي مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)

پيرورو بـخـشـنامـه هـاي شـماره 2805/200 مـورخ 11/2/90 و شـماره 5821/200 مورخ 10/3/90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و…

بخشنامه۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ (معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال ۹۰ )

بنا به حكم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون مالياتهادر طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون…