حسابان وب

مرور برچسب

نرخ تسعیر ارز

بخشنامه ۹۸/۴۵۰۵۰۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ (نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي)

بخشنامه بانك مركزي در ارتباط با نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي صادر شد. الف)مبنای تسعير اقلام پولي دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به…