حسابان وب

مرور برچسب

نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

بخشنامه ۲۸۷۸ مورخ ۹۴/۱/۲۴(آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور)

رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (44) قانون دیوان محاسبات کشور، آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان که در جلسه مورخ 23/1/1394 کمیسیون مشترک برنامه و بودجه…