نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي

۳۰ درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه ششم توسعه 30 درصد از مالیات بر…