نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نامه مديريت

نامه مديريت

يکي از کمک هاي مفيدي که حسابرس مستقل مي تواند به مديريت واحد مورد رسيدگي ارائه دهد، ارائه نامه مديريت(نامه نقاط ضعف کنترل هاي داخلي و پيشنهادهاي سازنده) است که ارائه اين نامه…