نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نامه عدم نیاز بیکاری

نامه عدم نیاز جهت دریافت بیمه بیکاری برای قرارداد دائم نیازی نیست

به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه…