نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نامه شماره 1023

كنترل رعايت ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰

اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضا شاغل انفرادي  .  بدينوسيله متن نامه شماره 1023 مورخ 8/1/1391 وزير محترم امور اقتصادي و دارائي در ارتباط با تاكيد بر كنترل رعايت ماده 22…