مرور برچسب

نامه شماره ۳۵۱۷۹/۲۰۱/د

بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم…

احـتراماً،بـه پيـوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي مالياتي بـه شـماره 14730/201هـ مـورخ 30/9/1390 مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت،درصدر نامه شماره…