نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نامه به مجلس برای پرداخت عیدی کارگران دولتی براساس قانون کار

اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان…

مقدمه هدف از ارائه طرح حاضر، تفسیر قانونگذار در رابطه با قوانین مربوط به پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی است. به‌موجب این تفسیر دولت…

طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های…

اززمان تصويب قانون نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت مصوب 74/10/20 تاسال 1391 عيدي كاركنان مشمول قانون كار مصوب 1369 مطابق برابر قانون نحوه پرداخت عيدي و پاداش كارگران مشمول قانون…