نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

نامه شماره ۲۰۹۰/۹۱/م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ سازمان حسابرسي به وزير اقتصاد و دارايي در خصوص واگذاري كار توسط سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسی . جناب آقاي سيد شمس الدين حسيني وزير محترم امور اقتصاد و دارايي . احتراما ، همانگونه كه اطلاع داريد ، در اجراي استانداردهاي حسابرسي ، اين سازمان بايد…