نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موانع توسعه یافتگی ایران

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران:هفت مانع نظام آموزشی ایران در مسیر توسعه (بخش پایانی)

مرتضی نظری- پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانی زیربنای توسعه نه نفت است و نه انرژی، نه سیمان است و نه ساخت سد و پل و اتوبان، نه ارتباطات و فناوری است و نه تعدد احزاب و نشریات.…