نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني و اداري و تجاري به اشخاص حقيقي

بخشنامه ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶/۲۱۱ مورخ ۸۱/۹/۳(ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل…

رئيس کل جناب آقاي فر شچيان رئيس هيات مديره و مدير عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهي ميرساند: نظر به اينکه با اجراي مواد 59 و 77 اصلاحي…