نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

موارد ازکارافتادگی کلی، جزیی و فوت کارگر

ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما…

وزرای عضو کار گروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد ماده 33 قانون کار ـ مصوب 1369 ـ و با رعایت تصویب نامه یادشده ضوابط تشخیص…