مرور برچسب

مواد 119 تا 128 قانون مالياتهاي مستقيم

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل ششم :ماليات درآمد اتفاقي(مواد۱۱۹ تا ۱۲۸)

ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات…