حسابان وب

مرور برچسب

منابع و مصارف

نا متعادلي منابع و مصارف

گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از سه بخش مالي و بودجه، پولي و بانكي و تراز پرداخت‌ها بر متعادل نبودن منابع و مصارف تاكيد دارد. بارزترين نبود تعادل در بخش مالي و بودجه خود را…