نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

منابع تامین اجتماعی

کمیته مزد لغو شد

 اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه اعتراض به مصوبه واریز منابع تامین اجتماعی نزد خزانه داری، در جلسات ۳ جانبه شرکت نمی کنند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این…