حسابان وب

مرور برچسب

مفاصا حساب و گواهي عدم شمول ماليات

بخشنامه ۶۶۰۹/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(اصلاحيه ماده۴۲آيين نامه اجرائي موضوع ماده ۲۱۹قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن)

بر اساس پيشنهاد شماره 817/200مورخ26/1/91سازمان امور مالياتي کشور و موافقت ورير محترم امور اقتصادي و دارائي،ماده42آئين نامه اجرايي موضوع ماده219قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن…