حسابان وب

مرور برچسب

معوقه مالیاتی

با اقدامات سازمان ثبت ۷ هزار شرکت معوقه مالیاتی خود را پرداخت کردند.

 پرداخت بدهی مالیاتی یکی از مواردی است که در وهله نخست به سازمان امور مالیاتی باز می‌گردد و در این بین ممکن است به علت حجم بالای شرکت‌هایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به…