مرور برچسب

معاون سازمان امور مالياتي كشور عنوان كرد بدون تشكيل پرونده ، ماليات تعيين نمي شود

معاون سازمان امور مالياتي كشور عنوان كرد بدون تشكيل پرونده ، ماليات تعيين نمي شود

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور گفت: سازمان امور مالياتي كشور بدون اظهار موديان قادر به ايجاد پرونده مالياتي نيست و تاكنون بدون تشكيل پرونده براي هيچ يك از…