نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافیت نصب صندوق مکانيزه فروش

بخشنامه ۲۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳(اعمال معافيت درصورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي)

پيرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­هاي…