حسابان وب

مرور برچسب

معافیت مالیاتی کمک هزینه رفاهی

ابطال مالیات سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش و مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی

قسمت ذیل نامه شماره 81153/232/د مورخ 3/12/1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «... سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی…