مرور برچسب

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مناطق کمترتوسعه‌یافته

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مناطق کمترتوسعه‌یافته منوط به بررسی لایحه رفع موانع تولید شد.

نمایندگان مجلس با ارجاع بند 33 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن که به موضوع معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و مناطق…