مرور برچسب

معافیت مالیاتی ماده 132

نامه شماره ۵۵۹۶۶/۱۲۱۵۸۶ مورخ۹۷/۹/۱۷ (عدم بهره مندی از معافیت ۱۳۲ و صادرات برای سال ۹۵ و ۹۶)

بنا به مکاتبه دبیرهیات دولت ، عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک موجب عدم بهره مندی از معافیت ماده  ۱۳۲ قانون مالیاتها و صادرات برای سال ۹۵ و ۹۶  نمیگردد.

مشوق هاي مالياتي براي سرمايه گذاران در شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

براساس اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون ماليات هاي مستقيم، به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در شهرک‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا…