نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافیت مالیاتی شهرك صنعتي

معافیت مالیاتی ۱۳ ساله واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کمتر توسعه یافته

37 هزار و 148 واحد صنعتی و تولیدی کشور در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند که هفت هزار و 78 واحد تعطیل و غیرفعال است که مشوق های مناسبی برای آنها در نظر گرفته شده تا دوباره…