حسابان وب

مرور برچسب

معافیت مالیاتی شركت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نهادها و بنيادها

شركت هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نهادها و بنيادها مشمول ماليات هستند

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت : اگر چه نهادها ، بنيادها ، وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي طبق قانون از پرداخت ماليات معاف هستند ، اما شركت هاي وابسته به تمامي اين بخش ها…