نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيت و اظهارنامه مالياتي

برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت : طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ، برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد…