مرور برچسب

معافيت مالي به فلسطين

تصويب نامه ۳۱۶۱۹/ت۲۴۵۵۹هـ مورخ ۹۱/۲/۲۰(معافيت صددرصد وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي کمک به انتفاضه )

وزارت امور اقتصاد و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي…

باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل چهارم :مقررات عمومي(مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

ماده 155: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب…