حسابان وب

مرور برچسب

معافيت مالياتي وجوه پرداختي انتفاضه

تصويب نامه ۳۱۶۱۹/ت۲۴۵۵۹هـ مورخ ۹۱/۲/۲۰(معافيت صددرصد وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي کمک به انتفاضه )

وزارت امور اقتصاد و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي…