نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيت مالياتي فني حرفه اي

تصويب نامه ۱۰۵۰۶۱/ت ۴۶۹۱۶ ك مورخ ۹۰/۵/۲۲(آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 12398 مورخ 2/5/1390 وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت ماده (223)…

تصويبنامه۳۳۲۱۹ت۲۷۲۶۰‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱۰(آيين‌نامه اجرايي ماده۱۳۴اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان تربيت بدني - سازمان بهزيستي كشور ‌هيأت وزيران در جلسه…