مرور برچسب

معافيت بيمه كارفرمايان كشاورزي

تصويب نامه ۱۹۲۳۱۰/ت۵۰۳۵۳هـ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸( آيين نامه اجرايي بند(و) تبصره (۱۵) قانون بودجه۹۳)

وزارت جهاد کشاورزي- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور   هيئت وزيران در جلسه 28/12/1392 به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و صندوق…

تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰)قانون بودجه سال۹۰ به عنوان آیین نامه اجرایی بند(۹۱)قانون بودجه سال۹۲(بيمه كارگاههاي ۵…

با تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به عنوان آیین نامه اجرایی بند(91) قانون بودجه سال 1392،کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون…

تصويب نامه ۱۶۲۷۲۷/ت۴۷۳۱۵هـ مورخ ۹۰/۸/۱۵(آيين‌نامه اجرايي بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را…