مرور برچسب

مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي

۵ درصد مالیات مکسوره و مطالبات سنواتی مردم از سازمان امور مالیاتی

طبق ماده 104 قانون مالیات‌ها، پرداخت‌کنندگان وجوه، بابت عملیات پیمانکاری، خدمات، حق‌الزحمه (تقریبا حق‌الزحمه هر نوع خدمات) مکلفند از هر پرداخت صورت‌حساب وضعیت، 5درصد آن را به عنوان…