نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مصوب 70/2/8 وزيركار

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار ماده 1 ـ هر گونه كوتاهي در انجام وظائف محوله و يا هر گونه فعل و…