مرور برچسب

مصوب يكهزار و يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ 1390/10/27 شوراي پول و اعتبار

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي ، مصوب يكهزار و يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ شوراي پول و اعتبار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي . شوراي پول و اعتبار به استناد بند"ب"ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشور"مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي" را به…