نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مصطفي رضايي

نگاهي متعادل بر دستورالعمل گزارشگري كنترل‌هاي داخلي شركت‌هاي بورسي

شايسته است در مقدمه خلاصه‌اي از چهار مقاله ارائه شده تحت عنوان دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي از ديدگاه حسابداري را به منظور تنوير اذهان خوانندگان طرح1 و سپس به موضوع ديدگاه نگارنده…