مرور برچسب

مصطفي ديلمي‌پور

غلط فروشي

غلط فروشي در ميان اهالي حرفه حسابداري و حسابرسي رسم متداولي شده است، يكي مي‌گويد كه مالكيت بورس اوراق بهادار آمريكا متعلق به بخش خصوصي است و آن ديگري اشكال مختلف نهاد‌هاي…

هنر شمشير يا فن كلام

متاسفم و ناگزير. و هنوز فراموش نكرده‌ام بنيانگذار شعر‌سرايي مدرن ايران را كه دردمندانه گفت: به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را؟ مقاله آقاي دكتر موسي بزرگ‌اصل كه در…

استاندارد‌نويسي استاندارد ، گام‌هاي لازم براي بهبود فرآيند استاندارد نويسي در ايران

طرح مساله: آيا نظام استانداردنويسي براي حرفه حسابداري و حسابرسي ايران در شرايط كنوني كفايت لازم را دارد يا نه؟ اجازه دهيد يك نظام استاندارد‌نويسي جامع در يكي…

اقتدار حسابرسان و پولشويي

مصطفي ديلمي‌پور - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا  شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني…