حسابان وب

مرور برچسب

مشوق هاي مالياتي

مشوق هاي مالياتي براي سرمايه گذاران در شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

براساس اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون ماليات هاي مستقيم، به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در شهرک‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا…