مرور برچسب

مشوق مالیاتی

مشوق‌هاي مالياتي براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص ماليات

هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد از حيث تشخيص درآمد مشمول ماليات با رعايت…