نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مشوق مالیاتی

مواردی از بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ در خصوص برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی

مواردی از بخشنامه 200/98/24 مورخ 98/3/21 در خصوص رفع ابهام در رابطه با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انجام تکالیف مقرر جهت برخورداری از نرخ صفر و هرگونه…

مشوق‌هاي مالياتي براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص ماليات

هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد از حيث تشخيص درآمد مشمول ماليات با رعايت…