نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مشتري مداري

رقابت،كليد رونق توليد

. جهاني شدن فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين تغييرات در محيط تجاري قرن حاضر است، با توجه به اهميت و نقش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد لازم است صنايع…