حسابان وب

مرور برچسب

مسكن مهر

تصويب نامه ۱۸۹۰۹۸ /ت۴۶۵۱۷هـ ۹۰/۹/۲۷(نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر شهري و روستايي توسط بانکها)

  وزارت راه و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 به استناد اصل…