حسابان وب

مرور برچسب

مستمري به بازماندگان بيمه شدگان

بخشنامه ۵۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰(ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری)

پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ موضوع تلخیص وتجمیع بخشنامه های حوزه بازماندگان ، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷مورخ۹۵/۸/۱(تلخیص وتجمیع بخشنامه های حوزه بازماندگان)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه پیرو موضوع ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری را اینجا ببینید. بخشنامه ای با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه…